Ondernemingen in moeilijkheden kunnen zich beroepen op eenvoudiger en doeltreffender insolventierecht

04/05/2018

Op 1 mei 2018 is de nieuwe wet op het insolventierecht in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat het insolventierecht op verschillende punten wordt gemoderniseerd. Zo kunnen bijvoorbeeld ook vzw’s failliet gaan en een beroep doen op insolventieprocedures.

Wat vooraf ging

Op 11 september 2017 werd de wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen" in het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet brengt de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (‘WCO’-wet) samen in een Boek XX dat wordt ingepast in het Wetboek Economisch Recht (WER).

Het samenbrengen van deze wetgeving in één boek zorgt ervoor dat het Belgische insolventierecht bevattelijker en leesbaarder wordt.

Modernisering

Het Belgisch insolventierecht wordt op belangrijke punten gemoderniseerd.

Voortaan zullen veel meer ondernemingen, zoals vzw’s, een beroep kunnen doen op insolventieprocedures wanneer ze in moeilijkheden verkeren. Hierdoor worden op dat ogenblik hun schuldeisers beter beschermd en hun doorstartmogelijkheden verhoogd.

De wet zorgt voor evenwichtige oplossingen om de tweede kansen voor gefailleerde ondernemers te verbeteren, zoals de automatische kwijtschelding van schulden na gerechtelijke reorganisatie en na faillissement, en de uitsluiting van arbeidsinkomsten en erfenissen van de failliete boedel.

Het nieuwe insolventierecht zorgt eveneens voor bijkomende rechtszekerheid voor schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden door de beëindiging van enkele langlopende controverses in rechtspraak en rechtsleer. Zo worden de gevolgen van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie op zakelijke zekerheden, zoals een pand, verduidelijkt. Deze rechtszekerheid beperkt de kans op geschillen bij gerechtelijke reorganisaties en faillissementen.

Ook de invoering van een Centraal Register Solvabiliteit klinkt veelbelovend met het oog op de opvolging van insolventiedossiers. Het ‘RegSol’ register is reeds met beperkte functionaliteiten operationeel sinds 1 april 2017 en zorgt ervoor dat schuldeisers een insolventiedossier op elektronische wijze kunnen opvolgen. Het register verhoogt de transparantie van het insolventiedossier en zorgt ervoor dat alle actoren bij een insolventie beter geïnformeerd zijn.

De financiële sector steunt deze hervorming in hoge mate. Een doeltreffend en competitief insolventierecht vindt het juiste evenwicht tussen enerzijds de noodzaak om ondernemingen toe te laten om op een gezonde manier risico’s te nemen en anderzijds de noodzaak om schuldeisers te beschermen indien een onderneming in financiële moeilijkheden geraakt. Deze hervorming kan daar zeker toe bijdragen.

Meer over: