Checklist voor een optimale kredietaanvraag

Volgende tips kunnen u helpen om uw kredietaanvraag voor te bereiden en te ondersteunen.

1. Vraag voldoende informatie aan uw bank of kredietinstelling over de kredietrating en het beslissingsproces

Vraag welke informatie uw bank of kredietinstelling nodig heeft om een rating of een risico-inschatting betreffende de terugbetaling toe te kennen aan uw krediet. Vraag eveneens hoeveel tijd uw bank of kredietinstelling nodig heeft om tot een beslissing te komen over de toekenning van het krediet, en om het toegestane krediet beschikbaar te stellen.

2. Lever tijdig een volledig en nauwkeurig kredietaanvraagdossier in

Wanneer u een aanvraagdossier voor een krediet indient, zorg er dan voor dat alle gegevens (ingediende jaarrekeningen, tussentijdse cijfers, liquiditeitsplan,...) actueel en nauwkeurig zijn. Geef ook voldoende uitleg bij de reeds genomen beslissingen en de vooruitzichten. Bezorg uw dossier bovendien tijdig aan uw bank of kredietinstelling.

3. Bespreek alle factoren die bepalend kunnen zijn voor de voorwaarden van een krediet

De kredietrating en de waarborgen bepalen mee de prijs van uw krediet. Daarnaast spelen ook de looptijd van het krediet, de trekkingsmodaliteiten (liquiditeit en regulering van de bank en haar sector) en de covenanten (bijzondere afspraken zoals minimumdrempels voor solvabiliteit, rendabiliteit, liquiditeit, ...) een rol. Neem de tijd om al die factoren met uw bank of kredietinstelling door te nemen.

4. Werk actief aan uw kredietrating

Aangezien de kredietrating de prijs en de voorwaarden van uw krediet mee bepaalt, is het ten zeerste aangewezen die rating zo goed mogelijk te beheren tijdens de looptijd van het krediet. Hou de factoren die bepalend zijn voor uw rating zoals schuldratio, liquiditeit, rentabiliteit, managementkwaliteit, marktpositie, rechtsvorm, enz. in het oog.

5. Hou uw krediet goed in de hand

Uw bank of kredietinstelling ziet erop toe dat u uw krediet normaal hanteert. Ook controleert zij de evolutie van uw onderneming en de naleving van de verbintenissen tussen u en haarzelf. Zij verhoogt de kredietrating bij overdisponering (geldopname voor een bedrag  groter dan het creditsaldo op de rekening) of onbetaalde en achterstallige betalingen (bv. bij de RSZ of fiscus), bij gebrek aan transparantie (indien u uw jaarrekening niet tijdig indient), bij wisselprotest, juridische of milieugeschillen, verslechtering van uw financiële gegevens, minder goed management of vertrek van sleutelfiguren in uw bedrijf,... Zorg ervoor dat u al die factoren goed onder controle hebt. Hou ook rekening met de evolutie in uw sector en informeer uw bank of kredietinstelling daarover.

6. Overweeg mogelijke alternatieve financieringen, risico-indekkingen of waarborgen

Niet enkel de bank of kredietinstelling kan u een krediet verlenen. Er zijn alternatieven zoals factoring, leasing en overheidswaarborgen. Factoring kan helpen uw vorderingen op klanten te financieren en in te dekken. Leasing biedt de mogelijkheid bepaalde activa te financieren tegen hogere kredietbedragen. Voor een informatief filmpje over leasing klik hier. De overheid kan optreden door onder bepaalde voorwaarden waarborgen, risicodragend kapitaal en kredieten te verschaffen.

 

Tags: