Vaak gestelde vragen

In de eerste plaats richt u zich tot de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling. Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u aankloppen bij de Ombudsdienst van de financiële sector, die alle klachten met betrekking tot bestaande kredieten behandelt. Ga naar de website van de Ombudsdienst voor de contactgegevens.

Als u een beroep hebt gedaan op de ombudsdienst van uw bank of kredietinstelling maar u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan kan de kredietbemiddelaar u concrete hulp bieden bij de aanvraag of weigering van een nieuw of bijkomend krediet. Hij komt ook tussenbeide wanneer u problemen ondervindt die enkel door een commerciële beslissing van de kredietgever kunnen worden opgelost. Als gevolg van de 6de staatshervorming, is de kredietbemiddeling tussen ondernemers en de banken voortaan een regionale bevoegdheid.De Waalse overheid had reeds een bemiddelingsdienst voor kredieten ingericht, met name Concileo. De dienstverlening van de kredietbemiddelaar wordt in Vlaanderen voortaan georganiseerd vanuit het Agentschap Ondernemen.

Voor meer informatie klik hier

In Vlaanderen komt DYZO op voor ondernemers die zich in moeilijke omstandigheden bevinden, of voor gefailleerden. DYZO is de opvolger van Tussenstap en Efrem en wil een integrale begeleiding bieden met inbegrip van sociale en juridische adviesverlening via Zenito en Unizo, en van psycho-sociale begeleiding. Ga naar DYZO voor meer informatie.

In Brussel heeft het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (COm) de opdracht om zelfstandigen en bedrijfsleiders te helpen de balans op te maken van hun professionele situatie en nieuwe wegen met oplossingen te vinden voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Ga naar CEd-Com voor meer informatie.

Om kredietlimieten te kunnen toestaan aan de onderneming (verzekerde) heeft een kredietverzekeraar informatie nodig over de financiële gezondheid van de klanten van die onderneming. De kredietverzekeraar heeft behoefte aan de volgende informatie over de klanten:

  • de balans en resultatenrekening, bij voorkeur op kwartaalbasis als de kredietverzekeraar grote risico's heeft uitstaan;
  • details over bestaande bancaire kredieten waaronder de vervaldagen van langetermijnkredieten, eventuele covenantenclausules, het totaal aan toegestane kredietlijnen en of er een commitment is vanwege de bank(en).

Aangezien de kredietverzekeraar geen contractuele relatie heeft met de klanten van de onderneming (verzekerde), weigeren deze vaak om de nodige informatie te verstrekken aan de kredietverzekeraar. Daardoor bestaat het risico dat de kredietverzekeraar onnodig en onterecht negatieve conclusies trekt i.v.m. de financiële gezondheid van die klanten. Voor meer informatie klik hier.

Een kredietverzekeraar maakt in de eerste plaats een selectie van risico's (verduidelijken) door elk dossier te evalueren en op te volgen (preventie). Wanneer een klant niet betaalt, vergoedt hij de onderneming die zich heeft verzekerd, binnen de afgesproken termijn. Ten slotte probeert hij de niet-betaalde bedragen in te winnen bij de klant van de onderneming. Voor meer informatie klik hier.

Dankzij kredietverzekering kunt u zich als onderneming indekken tegen het risico op niet-betaling door uw Belgische of buitenlandse klanten, als gevolg van insolvabiliteit, 'carence' of zelfs politiek risico. Daartoe kunt u een verzekeringspolis sluiten met een kredietverzekeraar waarvoor u een premie betaalt. In ruil staat de kredietverzekeraar u kredietlimieten toe en zal hij u, in geval van niet-betaling door uw klanten, op een afgesproken tijdstip na de datum van niet-betaling, een vergoeding betalen. Voor meer informatie klik hier.

Hoewel elke bank haar eigen kredietratingmodellen hanteert, stelde het platform Financiering van ondernemingen een overzicht op van de belangrijkste factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de kredietrating van uw onderneming. Voor meer informatie klik hier.

Maandelijkse cijfers over de rentetarieven zijn te vinden bij het Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen van de Nationale Bank van België.Trimestriële cijfers hierover kunt u vinden via deze link

Hoewel elke bank haar eigen kredietratingmodellen hanteert, stelde het platform Financiering van ondernemingen een overzicht op van de belangrijkste factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op de kredietrating van uw onderneming. Voor meer informatie: klik hier.

Een kredietrating is een beoordeling van de kredietwaardigheid van een onderneming, m.a.w. van de mogelijkheid dat een onderneming haar kredieten/schulden niet tijdig kan terugbetalen in een periode van 1 jaar. Een kredietrating is belangrijk omdat ze, naast factoren als betalingservaring, sector, waarborgen etc., de prijs en voorwaarden van een krediet mee bepaalt. Voor meer informatie: klik hier.

Verscheidene instellingen, waaronder de Nationale Bank van België (NBB) en de Europese Centrale Bank (ECB), geven cijfers over de omvang en evolutie van kredietverlening aan ondernemingen en over de evolutie van toekenningscriteria in België. Ook Febelfin lanceerde in september 2010 een eigen barometer op basis van een bevraging bij haar leden die actief zijn op het gebied van kredietverstrekking aan ondernemingen. Voor meer informatie: klik hier.

Leveranciers- of bankkrediet? Bereken de voordeligste formule met deze tool.

Een overzicht van de verschillende financiële ratio's en hun berekeningswijze vindt u in de beknopte methodologische nota van de NBB (p.16) m.b.t. het ondernemingsdossier. Voor meer informatie, klik hier.

We voegen geleidelijk een aantal voorbeelden toe van goed gedocumenteerde kredietaanvragen, zowel van ondernemingen die reeds klant zijn bij de bank als van nieuwe klanten. Hierdoor trachten we concreet aan te geven wat kredietverstrekkers beogen als ze spreken van een goed gedocumenteerd kredietdossier.

Een bestaande klant vraagt bij zijn bankier een krediet voor de oprichting van een holding vennootschap.

Wilt u graag de financiële gezondheid van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw sector? Dan kan dit door uw ondernemingsdossier aan te vragen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Voor meer informatie: klik hier.

Voor toelichting over en hulp bij het opmaken van een financieringsplan, biedt Unizo meer uitleg en toegang tot een software die daarbij kan helpen. Voor meer informatie: klik hier.

Het Agentschap Ondernemen (VLAO) en het Brussels Agentschap voor de Onderneming (ABE-BAO) bieden handleidingen aan voor het opmaken van een ondernemingsplan (business plan). Uw bankier, adviseur of account manager van het VLAO zijn, indien u dat wenst, zeker bereid om uw plan kritisch door te nemen in het licht van uw financieringsbehoeften en -kredietaanvraag. Voor meer informatie: klik hier.

Het boek "Krediet voor ondernemers" geschreven door Paul Van Dessel en Annuska Van Hoorebeke, biedt concrete tips en adviezen om uw relatie en uw onderhandelingspositie met uw bank te verbeteren.

Het boek "Handboek Kredietverzekering – De onzichtbare bank", geschreven door Paul Becue, behandelt alle aspecten van zowel de privékredietverzekering als de publieke kredietverzekering. Het boek geeft de niet-specialist een goed inzicht in de principes en de werking van kredietverzekering als een van de verweermiddelen tegen insolvabiliteit van klanten. Voor de mensen die vertrouwd zijn met kredietverzekeringen, is het boek niet alleen een handig naslagwerk, maar biedt het ook een diepgaande analyse van de kredietverzekeringsmarkt en de werking van de creditratings, dit alles binnen het kader van het creditmanagement.

Zelf verleent het Platform geen krediet noch financiering aan ondernemingen. Het Platform is bedoeld om ondernemingen te helpen in hun zoektocht naar externe financiering in het kader van een startfase, een investering, een uitbreiding of een overname, alsook bij de voorbereiding van een krediet- of financieringsaanvraag.

Het Platform Financiering van ondernemingen werd in het voorjaar 2010 opgericht door Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector, en een aantal andere partners om de dialoog tussen de ondernemers, hun adviseurs en de sector te bevorderen. De heer Luc Vansteenkiste is aangewezen als onafhankelijk voorzitter van het Platform.

De ondernemingen kunnen terecht op de website van het Platform met hun vragen omtrent hun financieringsbehoeften en de mogelijke formules op dat gebied en voor de indiening van hun kredietaanvraagdossier : ze vinden er informatie en advies omtrent financiering en meer bepaald kredieten. Op die manier kan een onderneming zich een beeld vormen van de verschillende financieringsvormen en een online gids raadplegen van het begin tot het einde van de voorbereiding van haar kredietdossier. Ook kan ze daar terecht voor meer algemene informatie over kredieten in België en de overheidssteunmaatregelen. Op de website kunnen ook vragen worden gesteld aan het Platform.